IBK

Instytut Bezpieczeństwa Krajowego

 
Zainstaluj flashplayera

O INSTYTUCIE

KADRA NAUKOWO-DYDAKTYCZNA

Henryk MIŚKIEWICZ, dr

W 1976 r. ukończył studia magisterskie w Wojskowej Akademii Technicznej. Do 1976 roku pracował jako inżynier stacji, dowódca stacji radiolokacyjnych i dowódca samodzielnej kompanii radiotechnicznej w Batalionie Radiotechnicznym. W latach 1984 – 1994 pracował w Wyższej Szkole Wojsk Obrony Przeciwlotniczej w Koszalinie jako: wykładowca, starszy wykładowca, starszy asystent. W latach 1994 - 2004 w Wojskowej Akademii Technicznej w Warszawie jako: adiunkt Wydziału Uzbrojenia i Lotnictwa. Prowadził zajęcia dydaktyczne ze studentami. Tytuł doktora nauk wojskowych uzyskał w Akademii Obrony Narodowej.

W latach 1999 - 2004 pracował w Bałtyckiej Wyższej Szkole Humanistycznej w Koszalinie jako: pełnomocnik rektora ds. studenckich i promocji uczelni. Od 2008 roku pracuje w Fundacji Oświatowej – Europejskie Centrum Edukacyjne w Koszalinie – prowadząc zajęcia na studiach podyplomowych. W czasie wykonywania pracy zawodowej był kierownikiem technicznym grupy kontrolnej MON dopuszczającej pułki rakietowe do wykonywania zadań rozpoznawczo – ogniowych na poligonie; uczestniczył w zespołach naukowo badawczych; członek komitetów naukowych i organizacyjnych konferencji krajowych i międzynarodowych.

E-mail henmis@fundacja-ece.edu.pl

Stefan KOKOCIŃSKI, dr, dr h. c.

W 1971 roku ukończył Wyższą Szkołę Oficerską Wojsk Obrony Przeciwlotniczej w Koszalinie, a w 1980 Akademię Sztabu Generalnego w Rembertowie. W 1991r uzyskał stopień doktora w Akademii Obrony Narodowej przedstawiając pracę nt. Metodyka nauczania podstaw dowodzenia w Wyższej Szkole Oficerskiej Wojsk Obrony Przeciwlotniczej. Nauczycielem akademickim jest od 1980r. Szefem oddziału szkolenia został w 1997r.,a następnie zajmował stanowisko zastępcy komendanta d/s szkolenia. Organizował konferencje międzynarodowe i seminaria, przewodniczył komitetowi naukowemu, redagował wydawnictwa we współpracy z Politechniką Koszalińską, BWSH i KWSNH. Działalność dydaktyczną w Bałtyckiej Wyższej Szkole Humanistycznej rozpoczął na kierunku pedagogika w Uczelni tej zajmował stanowisko adiunkta i profesora nadzw., był również jej rektorem w latach 2001- 2004. W Koszalińskiej Wyższej Szkole Nauk Humanistycznych rozpoczął pracę w 2005 r. w której pełnił obowiązki rektora skupiając główny wysiłek na doskonaleniu struktury organizacyjnej i przygotowaniu do kształcenia specjalnościowego. Wypromował 176 absolwentów z tytułem licencjata oraz ponad 80 magistrów pedagogiki. Ośrodkiem zainteresowań była i jest dydaktyka i jej najnowsze osiągnięcia, zarządzanie personelem, komunikacja społeczna, kierowanie organizacją. Ceni sobie sumienność, umiejętność pracy w zespole, dyspozycyjność, chęć nabywania nowych doświadczeń i wiedzy do wykonywania obowiązków. Tytuł doktora honoris causa otrzymał we wrześniu 2004 roku nadany przez Instytut Pedagogiczno - Ekonomiczny w Kirowogradzie.

E-mail kokocinski_stefan@wp.pl

Jan Wacław KOBIERSKI dr hab. inż.

W_KOBIERSKI

Absolwent Wyższej Szkoły Oficerskiej Wojsk Obrony Przeciwlotniczej – Koszalin 1971)r. oraz Wyższej Szkoły Pedagogicznej – Słupsk 1980, Studia doktoranckie – Akademia Sztabu Generalnego WP – Warszawa (1988) – doktor nauk wojskowych (w specjalności metodyka - szkolenie wojsk); Kolokwium habilitacyjne – Akademia Obrony Narodowej – Warszawa (22.01.1997) – doktor habilitowany nauk wojskowych.

Do ważniejszych doświadczeń w okresie działalności zawodowej można zaliczyć pełnienie obowiązków na stanowiskach od zastępcy dowódcy do spraw liniowych w rezerwowym oddziale przeciwlotniczym poprzez stanowisko szefa OPL dywizji pancernej (ZT), zastępcy szefa Katedry Budowy i Eksploatacji Zestawów Przeciwlotniczych w WSOWOPL w Koszalinie, kierownika Zakładu Taktyki i Bojowego Wykorzystania Systemów Przeciwlotniczych w Katedrze Eksploatacji Uzbrojenia Przeciwlotniczego Wydziału Uzbrojenia i Lotnictwa WAT, profesora z jednoczesnym powierzeniem funkcji szefa Katedry Broni Rakietowej i Artylerii w Instytucie Uzbrojenia Okrętowego Wydziału Nawigacji i Uzbrojenia Okrętowego AMW, dyrektora Instytutu Broni Morskich Wydziału Nawigacji i Uzbrojenia Okrętowego AMW do dyrektora Instytutu Uzbrojenia Okrętowego i Informatyki WNiUO AMW.
Był organizatorem i uczestnikiem szeregu konferencji, sympozjów i seminariów. Kierował 11 pracami i projektami badawczymi z dziedziny obronności państwa, których rezultaty zostały wykorzystane, wdrożone i zastosowane w praktyce w jednostkach wojskowych, ośrodkach naukowo-badawczych i szkoleniowych. Był kierownikiem naukowym 5 rozpraw doktorskich z obszaru nauk technicznych oraz nauk społecznych w zakresie obronności, a także ponad 20-tu prac dyplomowych magisterskich i kilkunastu inżynierskich.

Lech CHOJNOWSKI dr

l_Chojnowski

Absolwent Wyższej Szkoły Oficerskiej Wojsk Obrony Przeciwlotniczej w Koszalinie (1978), Akademii Ekonomicznej w Poznaniu (1991) oraz licznych studiów podyplomowych i kursów krajowych i zagranicznych, m.in.: Kursu Przeszkolenia Taktyczno-Operacyjnego (Akademia Obrony Narodowej, 1993), Studiów podylomowych z informatyki (Wyższa Szkoła Pedagodiczna w Słupsku, 1994), Studiów podyplomowych z rachunkowości (Uniwersytet Szczeciński, 1997), MTAP English as a Foreign Language (EFL) 9701 (Canadian Forces Language School, Ottawa, Canada 1997), Defense Resources Management Course (Defense Resources Management Institute of Naval Postgraduate School, Monterey, USA 2002), Peace Keeping for Decision Makers (Institute of International Law, Newport, USA 2004), Senior NATO Leadership Programme (Defence Leadership and Management Centre, Defence Academy of the United Kingdom, Shrivenham, Great Britain 2006), NATO Force Planners Course (NATO School, Oberammergau, Germany 2005), Resources Management Education Programme (NATO School, Oberammergau, Germany 2006). Tytuł doktora nauk wojskowych uzyskał w 2006 roku w Akademii Obrony Narodowej.
Posiada bogate doświadczenie zawodowe wynikające z wieloletniej służby w Wojsku Polskim. Zajmował różne stanowiska służbowe, począwszy od dowódcy plutonu, poprzez różne stanowiska dowódcze i sztabowe, a skończywszy na stanowisku szefa oddziału i zastępcy szefa zarządu w Dowództwie Sił Powietrznych. Pełnił służbę wojskową w Wyższej Szkole Oficerskiej Wojsk Obrony Przeciwlotniczej w Koszalinie, Centrum Szkolenia Obrony Przeciwlotniczej i Dowództwie Sił Powietrznych. Ponadto w latach 1998-99 był szefem Wydziału Operacyjnego Polskiego Kontyngentu Wojskowego misji ONZ UNDOF na Wzgórzach Golan, a w latach 2004-07 zajmował stanowisko szefa oddziału w strukturach międzynarodowych NATO (Supreme Allied Command Transformations, Staff Element Europe, Mons, Belgium). Po zakończeniu służby wojskowej w 2007 roku rozpoczął pracę na stanowisku naukowo-dydaktycznym w Katedrze/Instytucie Bezpieczeństwa Narodowego Akademii Pomorskiej w Słupsku, a także w Koszalińskiej Wyższej Szkole Nauk Humanistycznych. Jest autorem licznych publikacji z zakresu bezpieczeństwa.

Ryszard JANKOWIAK, dr inż.

r_JANKOWIAK

 

Wyższą Szkołę Oficerską Wojsk Obrony Przeciwlotniczej ukończył w roku 1972. Przez kolejne lata pracował na stanowiskach dowódczych
i sztabowych.  Po ukończeniu w 1981 roku  Akademii Sztabu Generalnego WP pełnił funkcje zastępcy dowódcy jednostki liniowej, by w 1985 roku rozpocząć pracę dydaktyczną  w WSOWOPL. Tytuł doktora nauk wojskowych uzyskał w roku 1991 na Wydziale Wojsk Lądowych Akademii Sztabu Generalnego. W WSOWOPL pracował na stanowiskach naukowo - dydaktycznych. W latach 1995-1996 pełnił funkcję szefa oddziału szkolenia WSOWOPL. Autor podręcznika wprowadzonego do szkolenia pododdziałów plot wojsk lądowych oraz autor 
i współautor wielu publikacji naukowych. 
Po zakończeniu zawodowej służby wojskowej rozpoczął pracę w Politechnice Koszalińskiej na stanowisku głównego specjalisty ds. zarządzania. Od roku 2003 mianowany na stanowisko adiunkta na Wydziale Nauk Ekonomicznych w Katedrze Zarządzania. Jest autorem ponad 30 artykułów naukowych z zakresu zarządzania  organizacjami. W roli promotora wypromował ponad 270 absolwentów kierunku zarządzanie pierwszego i drugiego stopnia.  Łącząc prace naukowo-dydaktyczną  pełnił równolegle funkcję pełnomocnika rektora ds. praktyk zawodowych studentów Politechniki Koszalińskiej oraz kierował praktykami zawodowymi studentów kierunku zarządzanie. Współtworzył Centrum Szkolenia Kadr przy Politechnice Koszalińskiej, a następnie kierował organizacją i koordynacją studiów podyplomowych realizowanych w Centrum.
W ramach pracy dydaktyczno-naukowej współpracował z Zachodniopomorską Szkołą Biznesu
w Szczecinie, Społeczną Wyższą Szkoła Przedsiębiorczości i Zarządzania w Łodzi, Społeczną Akademią Nauk w Łodzi oraz Europejskim Centrum Edukacyjnym w Koszalinie. Pełnił funkcje doradcy w zakresie wdrażania w przedsiębiorstwach systemów zarządzania jakością wg. norm serii ISO .
W latach 2014-2015 przewodniczył Radzie Nadzorczej Szpitala Powiatowego sp. z o.o. w Białogardzie.

Wyższą Szkołę Oficerską Wojsk Obrony Przeciwlotniczej ukończył w roku 1972. Przez kolejne lata pracował na stanowiskach dowódczychi sztabowych.  Po ukończeniu w 1981 roku  Akademii Sztabu Generalnego WP pełnił funkcje zastępcy dowódcy jednostki liniowej, by w 1985 roku rozpocząć pracę dydaktyczną  w WSOWOPL. Tytuł doktora nauk wojskowych uzyskał w roku 1991 na Wydziale Wojsk Lądowych Akademii Sztabu Generalnego. W WSOWOPL pracował na stanowiskach naukowo - dydaktycznych. W latach 1995-1996 pełnił funkcję szefa oddziału szkolenia WSOWOPL. Autor podręcznika wprowadzonego do szkolenia pododdziałów plot wojsk lądowych oraz autor i współautor wielu publikacji naukowych. 
Po zakończeniu zawodowej służby wojskowej rozpoczął pracę w Politechnice Koszalińskiej na stanowisku głównego specjalisty ds. zarządzania. Od roku 2003 mianowany na stanowisko adiunkta na Wydziale Nauk Ekonomicznych w Katedrze Zarządzania. Jest autorem ponad 30 artykułów naukowych z zakresu zarządzania  organizacjami. W roli promotora wypromował ponad 270 absolwentów kierunku zarządzanie pierwszego i drugiego stopnia.  Łącząc prace naukowo-dydaktyczną  pełnił równolegle funkcję pełnomocnika rektora ds. praktyk zawodowych studentów Politechniki Koszalińskiej oraz kierował praktykami zawodowymi studentów kierunku zarządzanie. Współtworzył Centrum Szkolenia Kadr przy Politechnice Koszalińskiej, a następnie kierował organizacją i koordynacją studiów podyplomowych realizowanych w Centrum.
W ramach pracy dydaktyczno-naukowej współpracował z Zachodniopomorską Szkołą Biznesuw Szczecinie, Społeczną Wyższą Szkoła Przedsiębiorczości i Zarządzania w Łodzi, Społeczną Akademią Nauk w Łodzi oraz Europejskim Centrum Edukacyjnym w Koszalinie. Pełnił funkcje doradcy w zakresie wdrażania w przedsiębiorstwach systemów zarządzania jakością wg. norm serii ISO.
W latach 2014-2015 przewodniczył Radzie Nadzorczej Szpitala Powiatowego sp. z o.o. w Białogardzie.

Józef SADOWSKI dr hab.

j_Sadowski

W 1964 ukończył Oficerską Szkołę Radiotechniczną w Jeleniej Górze i Akademię Obrony Przeciwlotniczej w Kijowie (1977). Doktoryzował się (1984) w Akademii Sztabu Generalnego WP, a habilitował (1991)  w Akademii Obrony Narodowej. W Wyższej Szkole Oficerskiej Wojsk Obrony Przeciwlotniczej w Koszalinie był kolejno wykładowcą, starszym wykładowcą, adiunktem, kierownikiem zakładu, szefem katedry, a od roku 1993 – profesorem nadzwyczajnym. Pełnił obowiązki prorektora WSOWOPl d/s dydaktycznych. Służbę wojskowa zakończył w roku 2002 na stanowisku kierownika katedry w Wojskowej Akademii Technicznej. W kolejnych latach zajmuje się działalnością naukowo-dydaktyczną w Wyższej Szkole Morskiej, przemianowanej na Akademię Morską w Szczecinie, w Akademii Marynarki Wojennej w Gdyni, w Wyższej Szkole Zarządzania Ochroną Pracy  w Katowicach. 
Działalność twórcza Józefa Sadowskiego obejmuje około 150 publikacji głównie z obszaru organizacji i zarządzania, zarządzania w sytuacjach kryzysowych i szeroko rozumianego bezpieczeństwa. Za działalność dydaktyczną i naukowo-badawczą wielokrotnie wyróżniany, m.in. złotym Krzyżem Zasługi, Medalem Edukacji Narodowej i Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski.

Bożena ŚLEPOWROŃSKA, mgr

b_Slepowronska

Ukończyła Politechnikę Koszalińską na Wydziale Ekonomii w specjalności finanse i rachunkowość. Ukończyła studia podyplomowe z zakresu doradztwa zawodowego i personalnego oraz przygotowania pedagogicznego. Posiada bogate doświadczenie zawodowe wynikające z długoletniej pracy administracyjno – biurowej. Od 2012 roku zajmuje się z planowaniem studiów podyplomowych, prowadzeniem dokumentacji rozliczeniowej. Czynnie uczestniczyła w realizacji projektów Unijnych, łącząc jednocześnie pracę administracyjno – biurową z archiwizacją dokumentów. Ceni sobie sumienność, umiejętność pracy w zespole, dyspozycyjność, chęć nabywania nowych doświadczeń i wiedzy do wykonywania obowiązków.

Jan WAŚKIEWICZ, dr

Absolwent Uczelni Wojskowych oraz Uniwersytetu Warszawskiego na kierunku Zarządzanie. Bezpośrednio po ukończeniu studiów intensywnie uczestniczył w procesie dydaktycznym, prowadząc wykłady z problematyki obronności i bezpieczeństwa narodowego z kierowniczą kadrą Jednostek Wojskowych, Okręgu Wojskowego oraz instytucji centralnych Ministerstwa Obrony Narodowej.

W 1998 roku ukończył studia podyplomowe w George C. Marshall European Center for Security Studies w College Of International and Security Studies. Od 1996 do stycznia 2003 roku był szefem oddziału w Zarządzie Doktryn i Szkolenia, Sztabu Generalnego WP.Jednocześnie, w latach 2000 – 2002 prowadził wykłady na Studiach Podyplomowych „Bezpieczeństwa Europejskiego”, zorganizowanych w Wojskowej Akademii Technicznej w Warszawie. W latach 1994 – 1996 współuczestniczył w pracy naukowo – badawczej prowadzonej w ASG na zapotrzebowanie Komitetu Badań Naukowych, wypracowującej rozwiązania systemowe w obszarze „ Edukacja obronna społeczeństwa”.

E-mail Jan.Waskiewicz-IBK@wszp.edu.pl

Marian KRUSZYŃSKI,dr

Absolwent Akademii Sztabu Generalnego WP. Po studiach rozpoczął pracę nauczyciela akademickiego – adiunkt w ASG WP, a następnie w Akademii Obrony Narodowej. W roku 1977 ukończył Podyplomowe Studium Dydaktyki. Stopień doktora uzyskał w 1982 r.

Pracę dydaktyczną i wychowawczą kontynuował do 1993 r., po czym przeszedł do pracy w Sztabie Generalnym WP na odcinku operacyjnego kierowania Siłami Zbrojnymi.

Ma udział w trzech podręcznikach akademickich, jest autorem kilkunastu skryptów dla studentów i kilku artykułów do zeszytów naukowych. W 2003 r. wydawnictwo Akademii Obrony Narodowej opublikowało książkę: „Zegrzyniacy rocznik 63”, w której jest autorem dwóch rozdziałów. Od 2000 r. pracował w dwóch wyższych szkołach prywatnych na stanowiskach administracyjno-wychowawczych.

E-mail Marian.Kruszynski-IBK@wszp.edu.pl

Edward FIKS, dr

Kierownik Biura Obsługi Studenta.

W 1962 r. ukończył Oficerską Szkołę Radiotechniczną. W 1977 roku ukończył studia na kierunku pedagogika w Wojskowej Akademii Politycznej.

Do 1973 roku pracował jako technik urządzeń radiowych i radiolokacyjnych w jednostce lotniczej w Warszawie. W latach 1982 – 2000 pracował w Wojskowej Akademii Technicznej w Warszawie jako: zastępca komendanta Instytutu Elektroniki Kwantowej, kierownik Działu Organizacyjno-Naukowego tego instytutu i kierownik Działu Kontroli Wewnętrznej i Inwentaryzacji WAT. Ostatnio zajmował stanowisko kierownika Zakładu Pedagogiki i Psychologii Stosowanej Instytutu Nauk Humanistycznych WAT. Prowadził zajęcia dydaktyczne ze studentami z teorii wychowania.

W latach 2000 - 2005 pracował w Prywatnej Wyższej Szkoły Businessu i Administracji w Warszawie jako: prodziekan Wydziału Nauk Komputerowych, wicedyrektor Instytutu Nauk Komputerowych i dyrektor Biura Spraw Studenckich.

Od 2005 roku pracuje w Wyższej Szkole Zarządzania Personelem jako dyrektor Biblioteki Naukowej Archiwum uczelni.

W czasie wykonywania pracy zawodowej udzielał się również społecznie w różnych instytucjach pozarządowych. M.in. w latach 1989-2002 był członkiem Wydziału Gier i Dyscypliny Polskiego Związku Hokeja na Lodzie, a w latach 1994-2004 – członkiem Komisji ds. Bezpieczeństwa i Kultury Widowni Sportowej przy Urzędzie Kultury Fizycznej i Sportu (późniejszego Ministerstwa Sportu)

E-mail Edward.Fiks-IBK@wszp.edu.pl