IBK

Instytut Bezpieczeństwa Krajowego

 
Zainstaluj flashplayera

ARCHIWUM

Władze Instytutu

2009.03.26

Seminarium Strategiczny Przegląd Bezpieczeństwa Narodowego. Rola, Struktura, Procedury


W dniu 26.03.2009 r. Instytut Bezpieczeństwa Krajowego WSZP zorganizował seminarium naukowe nt. STRATEGICZNY PRZEGLĄD BEZPIECZEŃSTWA NARODOWEGO. ROLA, STRUKTURA, PROCEDURY.

W seminarium wzięli udział przedstawiciele z instytucji bezpośrednio zainteresowanych problematyką strategicznego zarządzania bezpieczeństwem, omawianą w tym przedsięwzięciu, takich jak Biuro Bezpieczeństwa Narodowego oraz Ministerstwo Obrony Narodowej, oraz kadry naukowo - dydaktycznej uczelni z obszaru RP, parający się dydaktyką w obszarze Bezpieczeństwa Narodowego.

Wśród uczestniczących byli między innymi: płk Roman Lewandowski oraz Pan Radosław Marciniak - Biuro Bezpieczeństwa Narodowego. Najliczniejszą 5 osobową grupę stanowili przedstawiciele Departamentu Transformacji MON. W jej składzie osobowym byli m.in: z - ca dyrektora Departamentu Transformacji MON - Pan dr Janusz Urbaniak, kierownik zespołu Strategicznego Przeglądu Obronnego - Pani Anita Krzyżanowska oraz z - ca szefa zespołu „Programowania Transformacji” – dr Włodzimierz Hauzer. Rządowe Centrum Bezpieczeństwa – reprezentowała Pani Dorota Leduchowska. Ośrodki naukowo dydaktyczne reprezentowali m.in.:  prof. dr hab. Andrzej Pepłoński – Akademia Pomorska w Słupsku, dr Bolesław Sprengel – Rektor Wyższej Szkoły Bezpieczeństwa i Ochrony w Warszawie, dr Tomasz Aleksandrowicz – Dziekan Wydziału Akademii Humanistycznej im. Aleksandra Gieysztora w Pułtusku. W seminarium uczestniczyli ponadto przedstawiciele władz i kadra Instytutu Bezpieczeństwa Krajowego, studenci z Studenckiego Koła Naukowego Bezpieczeństwa Narodowego z Wyższej Szkoły Zarządzania Personelem.

Tematyka seminarium przedstawiona została w trzech odrębnych referatach problemowych,  gdzie referującymi byli przedstawiciele IBK. I tak:

Dyrektor Instytutu prof. dr hab. Stanisław Koziej – w swoim wystąpieniu przedstawił referat nt: Miejsce i rola SPBN w narodowym planowaniu strategicznym oraz jego tematyka (struktura merytoryczna SPBN); Członek Instytutu prof. dr hab. Jacek Pawłowski – w swoim wystąpieniu skupił się na problematyce : Procedury i metody organizowania i prowadzenia SPBN. Wicedyrektor Instytutu dr Kazimierz Sikorski – przedstawił Amerykańskie doświadczenia w prowadzeniu przeglądów strategicznych.

Treść wygłoszonych referatów ( prezentacji) jak również zdjęcia - dostępne poniżej.

Wspomnieć należy również o wartościowej dyskusji jaka miała miejsce, zarówno na sali konferencyjnej po zakończeniu wystąpień referentów, jak i w czasie przerwy kawowej. Dyskusje te wynikały z faktu dużego zainteresowania ogólnego uczestników tematyką poruszaną podczas tego seminarium a dotyczyły głównie aspektu konieczności  uporządkowania problematyki prowadzenia różnego rodzaju „Przeglądów” w  RP, jak również koniecznych nowelizacji przepisów prawa w kontekście wyznaczenia instytucji odpowiedzialnej za prowadzenie Strategicznego Przeglądu Bezpieczeństwa Narodowego. Wszyscy byli zgodni co do tego by w możliwie jak najkrótszym czasie na podstawie przeprowadzonego seminarium opracowany został raport o potrzebie, miejscu i roli oraz zasadach i procedurach przeprowadzania SPBN. Dokument taki powinien być rozesłany do instytucji państwowych odpowiedzialnych za bezpieczeństwo narodowe.

Na zakończenie obrad głos zabrał dyrektor IBK prof. dr hab. Stanisław Koziej. W swoim wystąpieniu podsumowującym podziękował on w szczególności wszystkim referentom i zabierającym głos w dyskusji. Wyraził on swoje zadowolenie z faktów: licznego przybycia na zorganizowane przez IBK przedsięwzięcie naukowe, interesujących, merytorycznych wystąpień i dużej aktywności uczestników seminarium. Profesor zwrócił także uwagę, że nie wszystkie problemy związane z tą materią zostały zidentyfikowane i dostatecznie zgłębione co wpływa na konieczność kontynuacji rozpoczętych rozważań w postaci prowadzenia przedsięwzięć naukowych z tego obszaru problemowego, ale już bardziej szczegółowo. Potwierdził on także, że na podstawie ustaleń, wniosków i ocen z powyższego przedsięwzięcia, powstanie stosowny materiał „Raport”, który zostanie skierowany następnie m.in. do Prezydenta i jego BBN, Premiera, RCB i stosownych ministerstw, a także do Marszałów: Sejmu i Senatu.

Na tym seminarium zakończono.

Studentom Studenckiego koła Naukowego Bezpieczeństwa Narodowego – za pomoc i obsługę organizacyjno – techniczną tego przedsięwzięcia serdeczne podziękowania składa:                                

dr Jan Waśkiewicz