IBK

Instytut Bezpieczeństwa Krajowego

 
Zainstaluj flashplayera

O INSTYTUCIE

Regulamin IBK

Regulamin Instytutu Bezpieczeństwa Krajowego
Wyższej Szkoły Zarządzania Personelem

 

§ 1.

Instytut Bezpieczeństwa Krajowego, zwany dalej Instytutem jest ogólnouczelnianą jednostką organizacyjną Wyższej Szkoły Zarządzania Personelem, zwanej dalej WSZP.

§ 2.

Nadzór nad działalnością Instytutu sprawuje Rektor WSZP.

§ 3.

Do zadań Instytutu należy w szczególności:

 1. wadzenie badań podstawowych i stosowanych w dziedzinie nauk o bezpieczeństwie;

 2. prowadzenie działalności edukacyjnej i popularyzatorskiej w zakresie edukacji na rzecz bezpieczeństwa;

 3. badania spraw bezpieczeństwa i sporządzanie analiz prognoz i ekspertyz;

 4. prowadzenie wymiany informacji naukowej w dziedzinie nauk o bezpieczeństwie;

 5. rozwijanie współpracy w dziedzinie nauk o bezpieczeństwie miedzy Instytutem a polskimi i zagranicznymi ośrodkami naukowo-badawczymi

 6. współdziałanie z instytucjami szkoleniowymi, naukowymi i politycznymi,

 1. krajowymi, a w szczególności z:

  • szkołami wyższymi;

  • jednostkami badawczo rozwojowymi;

  • bibliotekami, wydawnictwami;

  • fundacjami, stowarzyszeniami i innymi organizacjami społecznymi;

  • partiami politycznymi;

  • klubami i kołami poselskimi i senackimi;

  • organami samorządu terytorialnego;

  • jednostkami organizacyjnymi obsługi organów władzy i administracji państwowej.

 2. zagranicznymi, a w szczególności z:

  • przedstawicielstwami dyplomatycznymi państw obcych w RP;

  • instytucjami zajmującymi się problematyką bezpieczeństwa w krajach, UE, NATO i w państwach sąsiednich zwłaszcza Rosji i Ukrainy;

  • szkołami wyższymi;

  • jednostkami badawczo rozwojowymi;

  • bibliotekami, wydawnictwami;

  • fundacjami, stowarzyszeniami i innymi organizacjami społecznymi.

 3. organizowanie wykładów publicznych, Forum Polityki Bezpieczeństwa, spotkań z gośćmi krajowymi i zagranicznymi;

 4. prowadzenie publicznie dostępnej biblioteki Instytutu i dążenie do jest stałego rozwoju;

 5. publikowanie w postaci drukowanej i elektronicznej, opracowań, dokumentów i zbiorów danych, w szczególności w następujących formach:

  • periodyki;

  • serie wydawnicze;

  • materiały studialne;

  • materiały poseminaryjne i pokonferencyjne.

§ 4.

   1. Organami Instytutu są Dyrektor Instytutu oraz Rada Naukowa Instytutu zwana dalej Rada.

   2. W skład Instytutu wchodzą działy zwane dalej biurami :

    1. Sekretariat (SI)

    2. Biuro Analiz (BA);

    3. Biuro Informacji i Promocji (BIP)

    4. Biuro Współpracy (BW);

    5. Biblioteka (BBL);

   3. Regulaminy pracy biur nadaje Rektor, po uzyskaniu opinii Senatu.

   4. Instytutem kieruje Dyrektor Instytutu, zwany dalej Dyrektorem, powoływany i odwoływany przez Założyciela, po uzyskaniu opinii Senatu.

   5. Do realizacji zadań Instytutu, Założyciel na wniosek Rektora, może powołać zastępców dyrektora oraz sekretarza naukowego Instytutu zwanego Sekretarzem.

   6. W celu właściwej realizacji zadań Instytutu, Dyrektor, w uzgodnieniu z Rektorem i Kanclerzem, może powołać zespół, określając jego nazwę, cel, skład i zasady działania. W skład zespołu wchodzą pracownicy Instytutu. Dyrektor może zaprosić do prac w zespole osoby nie będące pracownikami Instytutu.

   7. Dyrektorowi Instytutu podlegają bezpośrednio:

    1. zastępca dyrektora Instytutu;

    2. sekretarz Instytutu;

    3. kierownicy jednostek organizacyjnych Instytutu;

    4. kierownicy powołanych zespołów.

   8. Zastępca dyrektora, sekretarz oraz kierownicy biur, tworzą kolegium dyrektorskie, zwoływane w razie potrzeby i kierowane przez Dyrektora.

   9. Dyrektor Instytutu:

    1. kieruje pracami Instytutu;

    2. reprezentuje Instytut na zewnątrz;

    3. jest przełożonym pracowników Instytutu;

    4. określa zakres obowiązków swoich zastępców;

    5. wnioskuje do Rektora o utworzenie i zniesienie jednostek organizacyjnych;

    6. wnioskuje do Rektora o nawiązanie lub rozwiązanie stosunku pracy;

    7. przedstawia Rektorowi, zaopiniowane przez Radę, roczne sprawozdanie z działalności Instytutu.

    8. Podejmuje decyzje dotyczące funkcjonowania Instytutu, nie zastrzeżone dla innych organów WSZP.

   10. Do zadań dyrektora należy w szczególności:

    1. odejmowanie decyzji finansowych i administracyjnych w zakresie obowiązującego planu wydatków Instytutu oraz posiadanych pełnomocnictw;

    2. akceptowanie decyzji kierowników jednostek organizacyjnych w zakresie wydatków określonych budżetem Instytutu;

    3. działanie na rzecz zwiększania przychodów Instytutu;

    4. dbałość o właściwy wizerunek Instytutu oraz uczelni.

   11. Do kompetencji Rady należy w szczególności przygotowywanie opinii w sprawach:

    1. dydaktycznych;

    2. naukowo – badawczych;

    3. organizacyjno-rozwojowych Instytutu.

   12. Do zadań zastępcy dyrektora należy w szczególności:

    1. kierowanie Instytutem w zakresie spraw zleconych przez Dyrektora;

    2. wnioskowanie do Rektora o powołanie zastępcy dyrektora, sekretarza oraz kierowników jednostek organizacyjnych;

    3. nadzór nad określonym odcinkiem zadań realizowanych przez instytut;

    4. wykonanie zadań szczególnych, zleconych przez Dyrektora;

    5. kierowanie Instytutem w zastępstwie Dyrektora;

    6. zgłaszanie Dyrektorowi uwagi wniosków w zakresie kierowania Instytutem.

   13. Do zadań sekretarza należy w szczególności:

    1. wspomaganie dyrektora Instytutu oraz zastępcy dyrektora w zakresie utrzymywania kontaktów z instytucjami szkoleniowymi, naukowymi i politycznymi;

    2. uczestniczenie w opracowywaniu planów działania i wydatków Instytutu;

    3. zapewnienie warunków działania Rady Instytutu;

    4. organizowanie spotkań, wizyt, udziału w konferencjach oraz podróży dyrektora i jego zastępcy;

    5. organizowanie kontaktów z mediami;

    6. zapewnianie obsługi biurowej dyrektora i jego zastępcy;

    7. prowadzenie obsługi kancelaryjnej w zakresie korespondencji zewnętrznej;

    8. protokołowanie posiedzeń Rady oraz Kolegium Dyrektorskiego.

   14. Szczegółowy zakres zadań dyrektora oraz sekretarza określa Dyrektor w uzgodnieniu z Rektorem.

§ 5

1. Instytut wykonuje swoje zadania przy pomocy:

 1. pracowników zatrudnionych w Instytucie;

 2. pracowników skierowanych do Instytutu z innej jednostki organizacyjnej WSZP;

 3. pracowników innej instytucji naukowej lub gospodarczej skierowanej do wykonania w nim w części lub całości swoich obowiązków dydaktycznych, naukowych, organizacyjnych lub innych;

 4. osób zatrudnionych w ramach grantów i projektów unijnych;

 5. osób wykonujących dla Instytutu prace na podstawie umów zlecenia lub o dzieło.

2. Pracowników zatrudnia lub kieruje do Instytutu Kanclerz na wniosek Rektora.

§ 6

  1. Środki finansowe i techniczne na prowadzenie działalności Instytutu pochodzą z;

 1. grantów;

 2. dotacji instytucji właściwych dla badań naukowych krajowych lub zagranicznych;

 3. projektów unijnych;

 4. działalności popularyzatorskiej; edukacyjnej, naukowej, dydaktycznej prowadzonej na rzecz podmiotów życia publicznego i gospodarczego;

 5. działalności wydawniczej.

  1. Roczny budżet Instytutu zwany budżetem ustala Kanclerz WSZP, we współpracy z Rektorem oraz Dyrektorem. Projekt budżetu wraz z planem przychodów i rozchodów przedstawia Rektor na wniosek Dyrektora. Budżet stanowi integralną część Planu Rzeczowo-Finansowego WSZP.

  2. Planowanie działalności i wydatków Instytutu oraz sprawozdawczość w tym zakresie jest prowadzona zgodnie z postanowieniami Statutu WSZP, Planem Rzeczowo-Finansowym WSZP oraz Regulaminem WSZP.

  3. Ustala się kwartalny tryb w zakresie planowania działalności instytutu oraz budżetu, miesięczny tryb sprawozdawczości w zakresie tematyki i terminów wykonania poszczególnych projektów oraz kwartalny okres sprawozdawczości finansowej.

§ 7

Regulamin wchodzi w życie z dniem jego nadania przez Rektora WSZP.